Naše storitve

Kaj vam nudimo

Storitve opravljamo za:

  • gospodarske družbe
  • podjetnike posameznike
  • fizične osebe z dejavnostjo
  • zavode
  • društva
  • proračunske uporabnike

Vodenje temeljnih poslovnih knjig z analitičnimi evidencami terjatev in obveznosti

Temeljni poslovni knjigi sta glavna knjiga in dnevnik glavne knjige. Z beleženjem poslovnih dogodkov po pravilih stroke zagotavljamo podatke o prihodkih in odhodkih ter o sredstvih in njihovih virih. Tako urejeni podatki so osnova za pripravljanje računovodskih izkazov, obračunov in drugih poročil, namenjenih notranjim ter zunanjim uporabnikom računovodskih informacij.

Stroškovno davčno knjigovodstvo

Za bolj zahtevne uporabnike računovodskih informacij poslovanje spremljamo po posameznih segmentih delovanja (poslovnih funkcijah), po skupinah storitev in/ali izdelkov, po projektih in podobno. Za namene obdavčitve vodimo evidence (knjige) za DDV ter spremljamo odhodke in prihodke na način, ki zagotavlja potrebne podatke za obdavčitev po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb.

Knjigovodstvo po načelu denarnega toka

Knjigovodstvo je namenjeno proračunskim uporabnikom, ki svoje poslovanje, poleg po načelu nastanka poslovnega dogodka, spremljajo še po načelu denarnega toka.

Vodenje registra osnovnih sredstev

Register je obvezna evidenca, s katero spremljamo sredstva, ki v stroške prehajajo čez daljše časovno obdobje.

Priprava obračunov davka na dodano vrednost

Obračun davka na dodano vrednost je obveznost vseh, ki so identificirani v ta namen. Obračun izvedemo na osnovi davčnih knjig za posamezno davčno obdobje in ga v vašem imenu (s pooblastilom) oddamo davčni upravi preko njihovega spletnega portala e-davki.

Obračunavanje plač ter drugih osebnih prejemkov

Vsa izplačila in drugi prejemki (na primer v naravi) fizičnim osebam so obdavčena po Zakonu o dohodnini, nekateri pa še po drugih predpisih (prispevki za socialno varnost, posebni davek na določene prejemke in drugi). Vsebina posamezne pogodbe, prejemek v denarju ali v naravi ter status prejemnika dohodka določajo vrsto obdavčitve ter ustrezni davčni obračun.

Pripravo računovodskih poročil za notranje uporabnike

Notranji uporabnik (naročnik storitve) potrebuje različne informacije o svojem poslovanju. Kot računovodsko poročilo si največkrat predstavljamo računovodske izkaze, vendar pa slednji obsegajo širše področje. To so lahko različna poročila (izpisi) o neplačanih obveznosti in terjatev na določen dan ali njihova starostna struktura glede na zapadlost. Poročila so lahko razčlenjen ali zgoščen pregled posameznih kategorij (npr. odhodki, prihodki), njihova struktura in primerjava z načrtovanimi ali z vrednostmi preteklih obdobij, različni pregledi po projektih in podobno.

Pripravo računovodskih in statističnih poročil za zunanje uporabnike

Poročila zunanjim uporabnikom so po večini predpisana tako po vsebini podatkov kot po rokih za njihovo poročanje. 

Izdelavo medletnih in letnih računovodskih izkazov

Izkaze, izdelane po računovodskih standardih in/ali drugih predpisih, ki določajo njihovo vsebino, med letom pripravljamo glede na potrebe  posameznega naročnika, konec leta pa za vse, saj so del letnega poročila. Slednje ne velja le za tiste naročnike, ki davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Izdelavo davčnega obračuna (davek na dobiček, davek iz dejavnosti)

Obračun davčne obveznosti lahko štejemo med najbolj občutljive naloge tako z vidika stranke (plačnika) kot z vidika države (prejemnika). Ključ do optimalne obdavčitve je skrit v kombinaciji vedenja naročnika o svojih poslovnih dogodkih ter našega znanja.

Pripravo pojasnil k računovodskim izkazom

Pojasnila k izkazom so odvisna od pravne oblike (gospodarska družba, javni ali zasebni zavod, društvo in podobno) in velikosti posamezne stranke in so predpisana tako z računovodskimi standardi kot drugimi predpisi. Slednje velja za pojasnila, ki so del letnega poročila. Na željo stranke pa med letom pripravljamo tudi druga pojasnila k izkazom, namenjena predvsem njenim organom nadzora ali njenim zunanjim uporabnikom računovodskih informacij.

Asistenco pri izdelavi finančnega načrta ali proračuna

Finančni načrt pripravljajo bolj zahtevni ter tisti uporabniki, ki so ga dolžni pripravljati v skladu s predpisi in/ali zahtevami ustanovitelja, na primer javni zavodi. Proračun pa je v domeni neposrednih proračunskih uporabnikov.

Asistenco pri reviziji ali davčnem pregledu

V postopku obveznega ali prostovoljnega revidiranja računovodskih izkazov in/ali drugih segmentov poslovanja je potrebna priprava urejenih podatkov, listin in pojasnil. Enako velja za davčni pregled.

Svetovanje na področju organizacije računovodstva in notranjih kontrol

S pregledom vodenja poslovnih knjig, pretoka poslovnih listin ter drugih postopkov računovodenja spoznamo delovanje računovodstva in notranjih kontrol. Z analizo pridobljenih informacij vam lahko predlagamo izboljšave ter racionalizacijo postopkov. Prav tako lahko pripravimo predlog le za spremljanje posameznega, bolj zahtevnega poslovnega procesa.

Izdelavo pravilnika o računovodenju

Pravilnik o računovodenju služi svojemu namenu le, če je prilagojen posameznemu uporabniku. Poleg opredelitev, ki jih določajo računovodski standardi in drugi predpisi, naj bi v pravilniku opredelili vse posebnosti posameznega poslovnega okolja in procesov, ki vplivajo na oblikovanje računovodskih informacij.

Ostale storitve na področju računovodstva

Predstavili smo najpomembnejše kategorije računovodskih storitev, ki jih lahko opravimo za vas. Če med njimi niste našli tega kar iščete vas vabimo, da pošljete povpraševanje in dogovorili se bomo za sestanek.

Dodatne prednosti
naših storitev

01.

Poslovne dogodke presojamo z vidika slovenskih računovodskih standardov, pri delu pa smo pozorni tudi na davčni vidik in morebitne druge zakonske ureditve.

02.

Sproti vas opozarjamo na morebitne pomanjkljivosti

03.

Ažurno vas obveščamo o vseh pomembnih novostih na področju zakonodaje, ki ureja vaše delovanje

04.

Če zaznamo davčni problem, ki morda presega naše znanje, ali pa v rešitev nismo povsem prepričani, so vam na voljo davčni svetovalci družbe Simič & partnerji d.o.o., nosilke franšizne skupine, katere član je tudi naša družba

Business concept. Business people discussing the charts and graphs showing the results of their successful teamwork.

Pošljite povpraševanja

Pošljite nam povpraševanje na vsa mobitna vprašanja, katera se vam porajajo v zvezi z našimi storitvami, preko kontaktnega obrazca spodaj.

GDPR dovolim pošiljanje mojih podatkov *
KONTAKTNI OBRAZEC NE SHRANJUJE PODATKOV NA STREŽNIK! VAŠI PODATKI SO POSREDOVANI NA NAŠ EPOŠTNI NASLOV INFO@REPLUS.SI OBRAZEC BO NA EPOŠTO PODJETJA REPLUS D.O.O. POSLAL ZAHTEVANE PODATKE ZNOTRAJ KONTAKTNEGA OBRAZCA. PRAV TAKO BOMO SHRANILI VAŠO PRIVOLITEV. PODATKE POTREBUJEMO, DA VAM LAHKO ODGOVORIMO. VAŠIH PODATKOV ZA DRUGE NAMENE NE OBDELUJEMO TER JIH NE POSREDUJEMO TRETJIM OSEBAM.
VSEENO ME IZBRIŠITE PO KONČANEM POGOVORU!(NEOBVEZNO)

* Odgovorimo najkasneje v roku 24 ur.